Tymczasowy areszt wobec prezesa zarządu spółki Nanotel SA Daniela W. podejrzanego m.in. o oszustwo na szkodę wielu obligatariuszy w łącznej kwocie ponad 22 mln zł

Data modyfikacji: 20.09.2019

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu II Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej prowadzi śledztwo przeciwko Danielowi W. podejrzanemu o czyny z art. 586 ustawy kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku oraz z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 311 kk i art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia 20 lutego 2015 roku) w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12§1 kk oraz z art. 93 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z dnia 20 lutego 2015 roku) oraz z art. 302§1 k.k. w zw. z art. 12§1k.k.

Jak ustalono w toku śledztwa, spółka Nanotel SA powstała z przekształcenia spółki Nanotel sp. z o. o., o kapitale zakładowym 50.000 zł. Spółka akcyjna Nanotel SA została wpisana do KRS w dniu 25 maja 2010 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy. Funkcję prezesa spółki od chwili jej wpisu do właściwego rejestru pełnił Daniel W., który został wykreślony w KRS z funkcji prezesa zarządu wpisem z dnia 8 sierpnia 2016 r.

W okresie od 07 stycznia 2013 roku do 30 lipca 2015 r. roku Daniel W. działając jako prezes ww. spółki przeprowadził emisję obligacji spółki Nanotel SA serii od A – G podając przy emisji obligacji nieprawdziwe i zatajając prawdziwe dane, mające istotne znaczenie dla nabycia obligacji i oceny zdolności spółki do wykonania zobowiązań, wynikających z obligacji oraz stanu majątkowego spółki, oferując obligacje pomimo zaistnienia warunków zagrażających upadłością, wprowadzając w błąd nabywających obligacje co do sytuacji finansowej spółki i możliwości wywiązania się z warunków emisji oraz wprowadzając w błąd co do rzeczywistej wartości nieruchomości, na których ustanowiono hipoteki, stanowiące zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy, czym doprowadził szereg obligatariuszy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 22.176.200 złotych.

Dodatkowo Daniel W. działając jako prezes zarządu ww. spółki pomimo grożącej spółce upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłacił tylko niektórych obligatariuszy. 

Fakt popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw został w znacznym stopniu uprawdopodobniony zebranym w niniejszej sprawie materiałem dowodowym w postaci: zeznań złożonych przez świadków, w tym w szczególności pokrzywdzonych obligatariuszy, sprawozdań finansowych, dokumentacji skarbowej, a nadto uzyskanych opinii biegłych oraz innymi dowodami zgromadzonymi w aktach sprawy.

Na tej podstawie dokonano zatrzymania w dniu 18 września 2019r. Daniela W., a następnie doprowadzono go do prokuratury. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Daniel W. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił złożenia wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania.  

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Daniela W.

W dniu 19 września 2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował wobec Daniela W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

 

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Justyna Pilarczyk