Wykorzystywał nieporadność i trudną sytuację finansową

Wydział I Śledczy Prokuratury  Okręgowej we Wrocławiu  skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi P. i 6 innym osobom, oskarżając ich o doprowadzenie 20 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości poprzez niekorzystną dla tych osób zamianę mieszkań.

W toku postępowania przygotowawczego przesłuchano w charakterze  świadka szereg osób, uzyskano  opinię biegłego z zakresu wyceny nieruchomości, zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą przedmiotowych mieszkań, przeprowadzono liczne inne czynności dowodowe.

Ustalono mechanizm przestępczego procederu, którego głównym organizatorem był  Krzysztof P. Mężczyzna ten,  przedstawiał się jako pośrednik obrotu nieruchomościami oraz „doradca prawny ludzi, którym pomagał wyjść z kłopotów finansowych”.

Wymieniony zdobywał ze spółdzielni mieszkaniowych dane osób zadłużonych. Po ich uzyskaniu kontaktował się z tymi osobami oferując swoją rzekomą pomoc w rozwiązaniu ich problemów. W większości niczego nie świadomi  pokrzywdzeni wyrażali wolę dokonania zamiany ich dotychczasowych lokali, na lokale oferowane przez Krzysztofa P., znajdujące się między innymi w miejscowości Potok w gminie Przewóz.

Zamiana polegała na z góry założonym przez Krzysztofa P. zminimalizowaniu własnego ryzyka i własnych kosztów, gdyż mieszkania, które wykupił wcześniej od Agencji Mienia Wojskowego pod swoją przestępczą działalność w miejscowości Potok, przedstawiały wartość około 8.000 – 30.000 zł  i były lokalami o bardzo niskim standardzie. Lokale te wykupywał zarówno osobiście Krzysztof P., jak również za jego pieniądze - osoby przez niego podstawione, które współdziałały w popełnieniu przestępstwa w zamian za niewielkie korzyści majątkowe  w kwotach od 500,- do 1.300,- zł.

Natomiast lokale, którymi dysponowali pokrzywdzeni, które to następnie stanowiły przedmiot transakcji zamiany za tzw. „dopłatą”, przedstawiały wartość średnio w kwotach od 62.000,- zł do 200.000,- zł.

Po zawarciu wstępnego porozumienia z pokrzywdzonymi, po nakłonieniu ich do niekorzystnej umowy, Krzysztof P. umawiał  pokrzywdzonych na przeprowadzenie transakcji przed określonym notariuszem.

Ponadto, jak wynikało z  założenia, jakim kierował się Krzysztof P., w przedmiotowych dokumentach notarialnych wymieniony dbał o to, aby przedmiot zamiany stanowiący w chwili zawierania umów własność pokrzywdzonych prezentował znacznie niższą niż rynkowa wartość, zaś ekwiwalent w postaci lokalu udostępnianego, stanowiła wartość znacznie ją przekraczająca, aby różnica w domniemanej dopłacie była minimalna. Nadto Krzysztof P. dbał również o to, aby w akcie notarialnym pojawił się zapis, że  strona umowy, pokrzywdzeni faktycznie otrzymali dopłatę w trakcie tej czynności, co nie odpowiadało rzeczywistości.

Uzyskane od pokrzywdzonych lokale, były w nieznacznym stopniu remontowane i sprzedawane przez Krzysztofa P. osobom trzecim po cenach rynkowych.

Pokrzywdzeni pomimo zwracania się o uregulowanie dopłat lub przywrócenie stanu pierwotnego, byli każdorazowo przez Krzysztofa P. zbywani. Niektórym z nich wręczał drobne kwoty na zaspokojenie doraźnych potrzeb wynikających z ich uzależnień.      

 W oparciu o te ustalenia, w kwietniu 2017 roku prokurator przedstawił zarzuty wyłudzenia mienia  łącznie 7 podejrzanym, w tym w stosunku do głównego sprawcy w dniu 13 kwietnia 2017 roku wystąpił z wnioskiem do Sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Żaden z podejrzanych nie przyznał się do popełnienia zarzuconych im przestępstw.

Ustalono, że Krzysztof P. w związku z jego przestępczą działalnością doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pokrzywdzonych w łącznej kwocie 1.533.749,- zł. Podjęte intensywne i szeroko zakrojone działania zmierzające do zabezpieczenia od podejrzanego majątku podlegającego zajęciu i zastosowaniu środków kompensacyjnych nie przyczyniły się do pozytywnych ustaleń w tym zakresie.

Prokuratura Okręgowa Wydział I Śledczy  podjęła natomiast szereg działań poza karnych zmierzających do wdrożenia stosownych procedur cywilnych odnoszących się do zawartych aktów notarialnych i roszczeń z tytułu zapisów umownych.     

Dodać należy, iż z akt niniejszej sprawy wyłączono do odrębnego postępowania materiały dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez Krzysztofa P. szeregu innych osób,  wobec których podejmował on tożsame działania. Badane będą także wątki dotyczące działania innych osób w wyżej opisanym procederze.

 

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej

Małgorzata Klaus