Wydział V Organizacyjny

PO V WO -Wydział Organizacyjny

Naczelnik Wydziału - Iwona Zełep - Pęcherzewska

Adres:
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław
Sekretariat: 71 371 81 06
fax: 71 371 81 07
e-mail:  organizacyjny@wroclaw.po.gov.pl

 

Zakres odpowiedzialności wydziału: 

PO V WO - Wydział Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

 1. prowadzenia lub nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach karnych wskazanych przez Prokuratora Okręgowego;
 2. udział w postępowaniach   prowadzonych przed sądami w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. l pkt l w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a nadto w ramach pomocy prawnej, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 3. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w tym Wydziale;
 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
 5. organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
 6. kadr i szkolenia;
 7. sprawozdawczości i statystyki;
 8. skarg i wniosków;
 9. działalności rzecznika prasowego;
 10. udostępniania informacji publicznej;
 11. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 12. przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
 13. kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach okręguwrocławskiego;
 14. prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
 15. prowadzenie  innych  działań o  charakterze kontrolnym  i  analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 16. dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych;
 17. dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich;
 18. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez  prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego;
 19. przygotowanie projektów postanowień o przedłużeniu okresu trwania śledztw na czas powyżej roku;
 20. dokonywanie analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego;
 21. kontrolowanie prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez Prokuratorów Rejonowych;
 22. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowań przygotowawczych prokuratur rejonowych umorzonych prawomocnie przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
 23. przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystawienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego  przeciwko  osobie, która  występowała  w  charakterze  podejrzanego  w  podległych  prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § l k.p.k.;
 24. opracowywanie projektów rozstrzygnięć w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań przygotowawczych umorzonych w prokuraturach rejonowych;
 25. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in.    przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, w tym opracowywanie sprawozdań i informacji o stanie przestępczości;
 26. opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 27. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych;
 28. opracowywanie projektów decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 29. prowadzenie spraw dotyczących zagadnień z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w postępowaniach prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratury rejonowe i uczestnictwo w rozprawach i posiedzeniach sądowych ze wskazanej kategorii spraw;
 30. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość   postępowania przygotowawczego;

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje w zakresie pkt 1-17 Prokurator Okręgowy, a w zakresie pkt 18-30 wyznaczony Zastępca Prokuratora Okręgowego.